- داوری مقالات در نشریه «موضوع شناسی فقهی» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه «موضوع شناسی فقهی» اقدام به داوری مقاله نمایند.
- هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

فرایند پذیرش مقاله

  • دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه (همه فرایندهای مربوط به ارسال و پیگری مقاله از طریق سامانه انجام می شود. پذیرش مقاله از طریق پست الکترونیک یا سایر روش ها امکان پذیر نیست)
  • بازبینی و ارزیابی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی: مطابقت با استانداردهای اصلی مجله مندرج در بخش راهنمای نویسندگان (موضوع، استانداردهای ساختاری و شکلی ...)

***در صورتی که موضوع مقاله مرتبط با مجله نباشد، رد خواهد شد.

***در صورتی که مقاله به لحاظ استانداردهای شکلی و ساختاری مطابق الگوی مجله نباشد، جهت اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

  • ارسال مقاله به سردبیر جهت ارزیابی و مشخص کردن داور (هر مقاله توسط دو داور ارزیابی می شود)
  • ارسال موارد اصلاحی و نتیجه داوری به نویسنده
  •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات توسط نویسنده
  • قرار گرفتن مقاله در اولویت انتشار
  • ویراست مقاله
  • ارسال نتیجه ویراستاری و اصلاحات مربوط به نویسنده
  • صفحه آرایی مقاله
  • ارسال مقاله قبل از انتشار به نویسنده جهت تایید نهایی