عنوان نشریه

موضوع شناسی فقهی

 صاحب امتیاز

مرکز موضوع شناسی احکام فقهی

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

 

 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1403

حوزه تخصصی

موضوع شناسی فقهی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

 

هزینه داوری: ................ریال 

 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): ............................ریال

 (واریز هزینه داوری و انتشار مقاله به شماره کارت ..................................)

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

 

 

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور