مدیر مسئول


محمد زروندی رحمانی مدیر مسئول

 • hojat.bayatgmail.com

سردبیر


حجت الله بیات سردبیر

 • hojat.bayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین فلاح زاده عضو تحریریه

 • hojat.bayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی خطیبی تحریریه

 • m.khatibiiki.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید علیرضا حسینی تحریریه

 • seyed150gmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا ایزد پناه تحریریه

 • izadpareza19gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد علی قاسمی تحریریه

 • info1mozooshenasi.ir

اعضای هیات تحریریه


امیر بهاءالدین علائی نژاد تحریریه

 • info2mozooshenasi.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا مختاری تحریریه

 • info3mozooshenasi.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدرضا پیمبر پور تحریریه

 • info5mozooshenasi.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید جواهری تحریریه

 • info6mozooshenasi.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی بهداروند تحریریه

 • info7mozooshenasi.ir

مدیر اجرایی


حمیدرضا حاجیان مدیر اجرایی

 • hrh.1136yahoo.com