1. ایجاد فضای پژوهشی تبادلی، پویا و هدف مند، به روز و کاربردی در حوزۀ موضوع شناسی احکام فقهی؛
  2. انعکاس مجموعه تلاش‌های علمی- پژوهشی صورت گرفته در مؤسسة موضوع شناسی احکام فقهی و جز آن؛
  3. پاسخگویی به شبهات و سؤالات مطرح در حوزۀ موضوع شناسی؛
  4. شناساندن دقیق مؤسسه، در قالب و قابی چشم نواز، روشن و پرکشش؛
  5. تلاش در راستای نمایاندن و تبادل آخرین دستاوردهای موضوع شناسانه با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی.