مرکز موضوع شناسی احکام فقهی بعد از یک دهه فعالیت و تجربۀ میدانی و توصیۀ برخی از مراجع معظم تقلید، فقها و اندیشمندان، در راستای توسعه، تعمیق و ترویج اهداف، مأموریت و وظایف خود دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی با عنوان «موضوع شناسی فقهی» طبق پروانه انتشار به شماره ثبت 94484 مورخ 25/7/1402 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می کند.